Home

Parafráze zákona

Jak správně užívat parafráze? Podívejte se! Všechny vaše autorské, akademické práce budou muset obsahovat citace a parafráze. Zatímco citace je doslovné přespání určitého textu od jiného autora, parafráze je převyprávění určitého faktu podle svých vlastních slov Parafráze. Pokud přebíráte z jiného zdroje pouze informaci, kterou přepíšete vlastními slovy, pak se jedná o parafrázi a uvozovky se nepoužívají. Zdroj však musíte uvést i v tomto případě, a to stejně jako u přímé citace. Celé dílo 2.11.2014 by Parafrázák | O službě, Tipy studentům in knowhow, parafráze, studenti Příklad parafráze (+ co to je) Obsah sdělení zůstává stejný, napíšeme ho však jinými slovy. Parafráze je přepis textu vlastními slovy (také parafrázování, přeformulování, opis)

Jak správně parafrázovat a odkazovat na parafráze - StudentMa

Parafráze: V odborných textech studenti často nadměrně citují, neudrží počet přímých citací v rozumné míře. Problém obvykle vzniká už při psaní výpisků, je nezbytné minimalizovat doslovné opisování materiálů parafráze. Význam: • ústní nebo písemné vyjádření stejného obsahu jiným způsobem, např. vlastními slovy • nepřímá citace • v umění volné zpracování cizí předlohy. Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slova. Knihy Parafráze

Bibliografické citace a odkazy podle nové normy ČSN ISO 690 z března 2011. Návod jak citovat literaturu Existují dva základní způsoby, jak využít ve svém textu cizí informace či myšlenky: citace a parafráze.V citaci uvádíte doslovné znění svého zdroje a dáváte ho do uvozovek.Parafráze je naopak volným zopakováním myšlenek a do uvozovek se nedává. Pro obě ale platí, že je třeba původní text reprodukovat přesně.. Tedy v citaci opravdu doslova a v parafrázi. (1) Dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným dnem. (2) Dohoda o rozvázání pracovního poměru musí být písemná. (3) Každá smluvní strana musí obdržet jedno vyhotovení dohody o rozvázání pracovního poměru doslovně) nebo volně, vlastní formulace cizího textu - formou parafráze. Odkaz v textu slouží k identifikaci dokumentu (nebo jeho části). Odkaz je vsunut do textu nebo je uveden v poznámce na stránce dole pod čarou (na konci kapitoly, na konci textu), musí být zajištěna korespondence mezi odkazem v textu a bibliografickou citací Ocitujte knihu, článek, web a další dle nové normy ČSN ISO 690. Zadejte údaje o dokumentu a systém za vás vytvoří správnou citaci. Citace si uložte a vyexportujte pro Word nebo v PDF

Přímá a nepřímá citace. Citace rozlišujeme přímé a nepřímé.Přímou citací rozumíme převzetí části cizího díla bez úprav, nepřímou pak využití myšlenek/výsledků/dat apod. v upravené podobě - nejsou doslovně citované, jde o překlad, výsledky cizího výzkumu, parafráze, převzaté číselné údaje, apod Studia paedagogica přinášejí původní příspěvky týkající se vzdělávání, výchovy a učení ve všech sférách života společnosti. Jde o stati teoretického, ale především empirického charakteru Z hlediska dalších ustanovení zákona se takto vyplácený příjem považuje za příjem vyplácený poplatníkem uvedeným v § 2 odst. 2 nebo v § 17 odst. 3. V případě, že v úhradách zaměstnavatele osobě se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí s výjimkou osoby se sídlem nebo bydlištěm v jiném členském státě Evroé.

Jak to funguje? Při parafrázování se přepisuje text vlastními slovy.. Příklad: Šel ulicí, kde bylo popadané listí. > Procházel se ulicí pokrytou listím. 1. Vlož text, který chceš použít (bez obrázků).. 2. Vyber, do kdy chceš mít nový originální text hotový.Cena se odvíjí od počtu vložených znaků. 1 800 znaků = 1 normostrana (NS) Přestože primárním účelem shora uvedené novely byla implementace směrnice 2014/26/EU o kolektivní správě autorských práv a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu, zavádí novela autorského zákona s účinností od 20.4.2017 také novou zákonnou licenci pro užití autorských děl a. Parafráze (autor zmíněn v textu): Srbecká (2010) že správně interpretují právo a budou se držet zákona. 21. Bibliografické citace. Poznámky jsou uvedeny v číselném pořadí. Čísluje se průběžně v celém dokumentu. Poznámka, která odkazuje na informační zdroj uvedený v předchozí poznámce, by měla buď opakovat. nám. W. Churchilla 1938/4 130 67 Praha 3 - Žižkov IČO: 61384399 DIČ: CZ6138439

Jak citovat v textu - poradíme přehledně a srozumiteln

Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Katalog předmětový > B > Biblické parafráze citace vs. parafráze - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: citace vs. parafráze. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata. Další informac

Příklad parafráze (+ co to je) - Blog Parafráze

 1. Není to jen etický prohřešek, ale i porušení autorského zákona. Citováním také ukážete, na jaké autory a texty navazujete, Existují dva základní způsoby, jak využít ve svém textu cizí informace či myšlenky: citace a parafráze. V citaci uvádíte doslovné znění svého zdroje a dáváte ho do uvozovek
 2. a) Rešerše zahraniční (nejen) knihy ve smyslu parafráze dané knihy v českém jazyce, zdarma nebo za poplatek. Není to porušování autorského zákona? Stačí např. uvést takovouto citaci: Tento text je parafrází vzniklou na základě myšlenek knihy Leading through conflict, autora Marka Gerzona, ve smyslu ustanovení.
 3. Biblické příběhy ze Starého zákona . 1. O stvoření světa a člověka 2. Adam a Eva 3. Vražda Kainova 4. O potopě světa 5. Stavění věže a zmatení jazyků 6. O zničení Sodomy a Gomory 7. O velké poslušnosti 8. Prvorozenství za misku čočky prodan
 4. Humorná parafráze Starého zákona vypráví biblické příběhy od stvoření Adama a Evy až po osudy starozákonných proroků. Autor vychází z folkloru amerických černochů a přejímá jejich interpretaci náboženských dějů, která živelně tíhne k pozemské konkrétnosti a odmítá všechnu mystiku
 5. Černošský Pán Bůh a páni Izraeliti / Starej zákon a proroci 1986, R. Bradford. Humorná parafráze Starého zákona vypráví biblické příběhy od stvoření Adama a Evy až po osudy starozákonných proroků
 6. Parafráze je vaším autorským textem, neoznačuje se tedy uvozovkami, i zde je však uvést autora a zdroj parafrázovaného textu. Jedná se o porušení etických zásad akademického světa i autorského zákona (zákon 121/2000 Sb.) Ten umožňuje

jak parafrázovat - Nová citační norma ČSN ISO 690:2011

Dobové pozadí Nového zákona má za úkol zobrazit prostředí, v němž vznikají spisy Nového zákona. Všímá si jednak historického období před příchodem Krista, ale hlavní pozornost věnuje poměrům v Palestině a celé římské říši kde se začalo šířit evangelium o Ježíši Kristu. Doba příchodu Krista je naplněním čas Parafráze je naopak volným zopakováním myšlenek a do uvozovek se nedává. Pro obě ale platí, že je třeba původní text reprodukovat přesně. Tedy v citaci opravdu doslova a v parafrázi dodržet význam. Nezapomeňte také zachovat původní kontext citace či parafráze

Video: parafráze - ABZ.cz: slovník cizích slo

Podle zákona č. 22/1997 smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu, proto také, bohužel, nemohou být zveřejněny na těchto internetových stránkách Mnozí poznali, že název článku je parafráze na socialistické heslo jak budeme pracovat, tak budeme žít, zároveň se nejedná přímo o manžela, nýbrž o jeho hlasovací lístek V. Rozhodnutí o odložení splnění příkazu klienta podle § 20 odst. 3 písm. b) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, nemusí specifikovat konkrétní příkaz klienta, jehož splnění má být odloženo, mělo by však vymezit rozsah odkladu splnění příkazu klienta, ledaže by Finanční.

citace / parafráze - Nová citační norma ČSN ISO 690:2011

Vzpomínky na Lucii - musicserver

Jak správně citovat - VysokéŠkoly

Parafráze Parafráze je vyjádření obsahu svými vlastními slovy. Použité zdroje se řádně ocitují. Obsahová náplň Plagiát a citát • Od plagiátu je třeba odlišit citát, který ovšem musí mít podle autorského zákona přiměřený rozsah ^ a pokud to je možné, musí být doprovázen uvedením autora a pramene. To j parafráze: vyjádření myšlenky oklikou → peribola: vyjádření hodnoty pracovní síly → plat: vyjádření → projev: vyjádření vztahu mezi dvěma veličinami → rovnice: vyjádření hodnosti → titul: vyjádření stavu spokojenosti → uznalost: vyjádření → vyslovení: vyjádření zákona nebo poučky → vzorec. Fotografická parafráze klasického uměleckého díla Photographical pharaphrase of classic art work. bakalářská práce (OBHÁJENO) Zobrazit/ otevřít. Text práce (2.446Mb) Abstrakt (115.7Kb) Abstrakt (anglicky) (114.4Kb) Příloha práce (472.3Mb) Posudek vedoucího (46.54Kb Jedná se o zásadní zákon pro zajišťování BOZP. Mimo jiné ruší celou řadu zastaralých právních předpisů, např. vyhlášku č. 50/1978 Sb., některé části vyhlášky č. 48/1982 Sb., zákon č. 174/1968 Sb. K projednání zákona nedošlo. Stejně dopadlo i projednání novely zákona č. 258/2000 Sb

§ 49 : Zákoník práce - 262/2006 Sb

překlad parafráze ve slovníku češtino-angličtina. cs Parafráze jeho slov: Kdyby koule stejné hustoty, jako má Slunce, převýšila jeho poloměr pět set ku jedné, potom by těleso padající ke sféře z nekonečné výšky získalo na jeho povrchu rychlost větší, než je rychlost světla, a když následně předpokládáme, že světlo je přitahované k jeho povrchu silou v. Citování, parafráze a seznam použité literatury/informaþních zdrojůPříloha 14. XXXI. 3 ÚVOD Ustanovení § 13 odst. 1 zákona o rodině upravuje možnosti Soud také podle § 13a odst. 3 zákona o sociálně právní ochraně dětí v rozhodnutí oznaþ Alexandr Flek však tvrdí, že Kristus nepřišel, aby bojoval proti jiným náboženstvím. Stejně tak nekorektní je i parafráze druhé části, ve které Ježíš v Bibli dodává, že dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jedna čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane Bible online. Bible ke stažení zdarma. Bible zdarma na váš telefon, tablet i počítač. Bible v PDF. Bible překlad 21. století. Český ekumenický překlad. Česk

Tyto parafráze byly používány spolu s textem Bible, ale jejich účelem nikdy nebylo nahradit Bibli jako takovou. Diese Paraphrasen waren als Ergänzung zum Bibeltext gedacht, nie als Ersatz dafür. stemming. Příklad věty s parafráze, překlad paměť. Vyhlašování nových opatření kvůli koronavirové nákaze je stále tragikomičtější. Na jedné straně jde o vážnou věc, na druhé však vyvolává tolik groteskních situací, že karikaturisté ani nevědí, co parodovat dříve. Inspirace neustále přibývá Podobné jednotky. Vánoční příběh / Hlavní autor: Skopová, Kamila, 1944- Vydáno: (2015) Fragmenty a jiné básně : kniha poezie / Hlavní autor: Vladislav, Jan, 1923-2009 Vydáno: (1998) Biblické děje Starého a Nového zákona : co proroci slibovali, splnilo se. Svazek I., St. zákon / Hlavní autor: Hrabě-Kroupa, Jan, 1924-2011 Vydáno: (2003 Nic mne nebude zajímat, že by mne cesta po silnici spíš zdržovala, když se přidržím parafráze Vašeho příspěvku. Zákon totiž buď platí pro všechny, nebo pro nikoho. Uvědomte si, že selektivním respektováním zákona a spoléháním se na pozitivní diskriminaci cykloušů se chováte jako cikán v majoritě POKYN č. MF-17 k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 80/2019 Sb. a pozdějších předpisů: 12. Sdělení k vydání Pokynu č

Vytvořte si citaci Generátor Citace

A. Text Nového zákona A01 Řecký text A02 Překlady ve starých jazycích. A02 01 latinsky . A02 02 ostatní . A02 03 převody textu do původní hebrejské podoby. A03Překlady v živých jazycích. A03 01 česky. A03 02 slovensky . A03 03 rusky . A03 10 ostatní slovanské jazyky . A03 11 anglicky . A03 12 německy. A03 20 ostatní. Citování, parafráze a seznam použité literatury/informaþních zdrojůPříloha 14 .XXVII. 3 ÚVOD Nedílnou souástí studia je vypracování a obhajoba absolventské práce. Vypracováním Ustanovení §1492 zákona þ. 89/2012 Sb., úþinného od 1. 1. 2014, stanoví, že pořízení

Dětská ilustrovaná Bible - Parker Victoria | Knihy

autorského díla, ož podle Autorského zákona je porušení osonostníh práv autora). I u nih musíte umístit odkaz na původní zdroj. Jak používat ve vlastní prái svá předhozí díla Zásady jsou stejné, jako při použití děl jiný h autorů: přímá itae neo parafráze, v odůvodněné míře a s odkazem na původní zdroj nebo citlivé údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, je student povinen umožnit Diplomová práce je původní prací studenta, v jejímž textu jsou parafráze a případné citáty označeny odkazy na zdroje včetně strany. Součástí práce je seznam bibliografických citací zdrojů, které jso Podcasty, rozhovory, audioknihy, pohádky, sport, rozhlasové hry nebo historické nahrávky. Audioportál Českého rozhlasu se vším, co chcete slyšet

Kvalifikační prác

Manuál pro citační normu APA - 7

Tyto parafráze byly používány spolu s textem Bible, ale jejich účelem nikdy nebylo nahradit Bibli jako takovou. Parafrazy wykorzystywano jako materiał pomocniczy, nie zaś jako zamiennik Biblii. @wikidata Tłumaczenia pośrednie. Zobacz algorytmicznie wygenerowane tłumaczenia parafráze komentáře k trestnímu zákoníku by stačilo konstatovat, že se jedná o uvádění mylných informací. Vše ostatní je balast, který můžeme odstranit správným výkladem pojmů (o tom za chvíli, v dalším textu). No a uvádění mylných informací je prostě jen uvedení lži - tedy termín nepravdivý úplně postačuje Parafráze jsou součástí textu, zatímco amplifikace jsou umístěny do kulatých závorek. V těch jsou pak i texty, které chybí v nejstarších rukopisech (J 7,53-8,11 nebo Sk 8,37). V dnešní dynamické době je dynamický překlad zvlášť dobrým služebníkem Správné citování a uvádění veškerých použitých zdrojů včetně údajů o informacích převzatých z jakýchkoliv zdrojů (včetně Internetu a jiných elektronických médií) je nejen předpokladem pro dodržování autorských práv a autorského zákona, ale též jedním ze základních pravidel etiky odborné vědecké práce parafráze - význam cizího slova, najdete v našem slovníku cizích slov

Obojí je možné. Targum, aramejská parafráze Starého zákona, říká, že to bylo 70 starších a 50 000 z lidu, kdežto Talmud (traktát Sota 35,b) se snaží nepochopitelně vysoké číslo vysvětlit tak, že prý šlo sice jen o 70 mužů, ale každý z nich byl tak cenný jako tisíc Parafráze.cz. Zaregistrovat se. muž v Praze, oddíl C, vložka 199510 (dále jen prodávající) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/ 2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní. Pouhá parafráze § 3 správního řádu nepostačuje jako odůvodnění neprovedení navrhovaného výslechu. Na správní orgán jsou kladeny určité nároky (např. § 68 odst. 3 správního řádu), které je třeba dodržovat a pouhá citaci zákona těmto nárokům nepostačuje. Těmto požadavkům je třeba dostat obzvláště v. 27 Ten, kdo není pokřtěn, ale plní evangelium, bude soudcem nad tebou, který s celou svou literou Nového zákona a křtem evangelium přestupuješ. 28 Pravý křesťan není ten, kdo je jím navenek, a pravý křest není to, co se odehrálo ve vašem životě kdysi dávno Práce se zdroji a jejich citování. V odborných pracích často pracujeme s výsledky/díly jiných autorů. Takové části práce (tj. definice, vzorec, myšlenka, názor, informace, číslo apod.), které nejsou originální myšlenkou, výpočtem apod. autora práce, je nutné v práci uvádět tak, aby bylo zřejmé, co je dílem autora práce a které části práce jsou převzaté

Parafráze režimu, který jinak vyplývá ze zákona, není teoreticky nutné uvádět. IV. Práva a povinnosti smluvních stran Odst. 1 Toto ustanovení vyjadřuje povahu tichého společenství jako obligačního institutu investiční povahy, který nezakládá právnickou osobu, ani povinnost tichého společníka se činnost 1. Vykoupení z věznice Shawshank (1994, Frank Darabont) Co: Rok 1994 byl po filmové stránce magický.Premiéru v něm měly hned tři legendární filmy, Forrest Gump, Pulp Fiction a Vykoupení z věznice Shawshank.Ač každý zcela jiný, jejich osudy se proplétaly: například pro roli nevinného vězně Andyho Dufresnea měl debutující režisér Frank Darabont vyhlédnutého Toma Hankse

Soud také dovodil, I pomocí parafráze slavné věty prezidenta Adamse, že vláda Spojených států je vládou zákona, nikoliv lidí, že je writ of mandamus směřovaný a potvrzený soudem vůči představiteli výkonné moci přípustný, pokud se jedná o výkon práva a nikoliv třeba politické rozhodnutí 18. století. Čeští nekatoličtí emigranti vydali tři vydání celé Bible (Bible hallská) a asi osm vydání Nového zákona, vesměs založených na Kralické bibli.Z podnětu císařovny Marie Terezie připravili v letech 1778-1780 revizi Svatováclavské bible (tzv. Bible císařská) dva buditelé, Václav Fortunát Durych a František Faustin Procházka

Vznik Nového Zákona, svitky od Mrtvého moře, souvislost s esejci i ebionity 3.7.2014 Me Tento text vznikl jako výsledek pátrání autora, který chce vědět jak to bylo s Ježíšem doopravdy a jaké bylo originální Kristovské poselství 2. Nepřímá = parafráze (přeformulování původního znění) Doporučuje se graficky odlišit (odstavcem, typem písma apod.), kde začíná a končí parafráze, a kde před ní končí a po ní začínají vlastní myšlenky studenta. Je vhodné takovou parafrázi začínat např. slovy: Podle Nováka (1995) Podle zákona č. 231/2001 Sb. má sponzorování tyto dva definiční prvky: existenci příspěvku na financování pořadů a účel vynaložení takového příspěvku, tj. propagace obchodní firmy, obrazového symbolu či ochranné známky, tedy buď identifikačních údajů podnikatele nebo fyzické osoby či jeho výrobků parafráze preklad v slovníku čeština - slovenčina na Glosbe, on-line slovník, zadarmo. Prechádzať milióny slov a slovných spojení vo všetkých jazykoch Veci sa ďalej komplikujú, keď sa Marcusova pôvabná sestra Syd (Gabrielle Union), tajná agentka vládnej organizácie pre boj s drogami, dostane behom krížovej paľby do zajatia zločincov, čo oboch hlavných hrdinov prinúti zájsť až na hranicu zákona. Medzi Mikom a Syd sa začne rozvíjať romantický vzťah, ktorý jej prehnane.

Souhvězdí Gulag Karla Pecky — Události v kultuře

zákona, ale proto, aby žaloba mohla být podkladem právě pro poskytování několikráte zmíněné spravedlivé ochrany veřejným subjektivním právům v rámci soudního řízení. Krajské soudy musí parafráze vybraných ustanovení soudního řádu správního je tedy nedostačující] a musí bý Jak se posadíš, tak i zachytáš Jak se posadíš, tak i zachytáš. Tato parafráze známého jak si usteleš, ta si i lehneš v názvu článku mě napadla během letošního léta, když jsem sledoval kolegy z týmu při závodech druhé ligy autorského zákona. Je vhodné zahrnout tuto část do úvodní kapitoly vlastního těla práce. ad 8) manipulace se zdrojem, nedostatečná parafráze Mezi nejčastější prohřešky je možné uvést úmyslné plagiátorství a 1nedodržení citační etiky. 1) Úmyslný plagiá ovšem nutné vzít v úvahu ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), který v § 31 uvádí, že do autorského zákona nezasahuje ten, kdo v odůvodněné míř

Táta měl sen, že jeho syn bude jeho pokračovatelem - eBÁSNĚ / FEJETONY / ESEJE | Antikvariát u Brouků Zlín

Ochrana osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, blíže specifikována ve VO Parafráze biblického příběhu se odehrává ve slumech fiktivního státu Judea v jižní Africe. Sousední Aliance, která jej okupuje, udržuje mír popravami a brutálními masakry. Tehdy se chudému manželskému páru narodí zázračné dítě Jesus, které ví, ž

S využitím parafráze lidového pořekadla tak lze konstatovat, že přístup založený na právech dítěte znamená chtít a hledat způsoby, namísto hledání důvodů, proč některá řešení nejsou možná, to vše při plném respektování obsahu jednotlivých základních práv a svobod dítěte Parafráze (autor zmíněn v textu, citace je stylisticky oddělená): Srbecká (2010, s. 89) klade důraz na to, že v současnosti je třeba, aby vzdělávání pružněji reagovalo na probíhající změny ve společnosti a požadavky doby. Kromě memorování je důležité získávat potřebné kompetence také prožitkem (Max Planck, parafráze) To by mohlo být bráno jako obcházení zákona. To je pěkná kravina. Můžu se hlásit k libovolnému náboženství a národnosti a státu do toho, kurva, nic není, leda aby to pak použil jako k likvidaci třeba Židů o něco dřív. A cítit se můžu být čímkoliv - ze zákona jste otec dítěte, nemusíte nic uznávat, dítě je prostě vaše (v 95% případů tomu tak opravdu je). A ani nezmiňuji variantu test otcovství v těhotenství Narodí se dítě vaší manželce, se kterou ale nežijete, a tedy ho zplodil jiný muž - ze zákona jste opět otec dítěte

þíslo zákona (vyhlášky) ve Sbírce zákonů. Pokud zákon prošel úpravami, uvádějte za název zákona ve znění pozdějších předpisů. V případě, že znění zákona přebíráte z internetového zdroje, citujte jej obdobně jako příspěvek na webu. Zákony ýESKO. Zákon þ. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru Dovětek. Před zákonem - krátká povídka Franze Kafky (v blogu parafráze od Z. H., kurzívou citace z textu) v překladu Vladimíra Kafky. Povídka (1915) je též součástí románu F. Kafky Proces (1925). Zákon Jante jako desatero pseudoelit: V románu Aksela Sandemose: Uprchlík kříží svou stopu (1933), je fiktivní město Jante s reálnými obyvateli Na obálce prvního dne vydání je parafráze holubice ze známky J. Bendy z roku 1920. Razítko využívá motivu listonoše z novinové známky A. Erhardta. Známkový aršík byl vytvořen technikou plnobarevného ofsetu, obálka prvního dne vydání (FDC) pak jednobarevným ocelotiskem z ploché desky

Biblické parafráze. Biblické parafráze. V této sekci je 32 knížek. Řadit dle: Názvu | Ceny | Data Cena: do 200 Kč Poezie Nového zákona. František Káva - Týnecký. Výše zmíněný slogan, resp. jeho parafráze a kontexty, mi na mysli vytane i v souvislosti s novelou zákona 48/1997 Sb., zejména s pasáží o úhradě očkovacích látek. Kdo seje hloupost a zbabělost, sklízí aroganci a výsměch. Jinými slovy, ten, kdo ohnul hřbet a věřil, že s pneumokoky to skončí, teď sklízí plody Parafráze textu protidrogového zákona a pilotní singl Svítání sice ještě Lucii na trůn české populární hudby nevrátily, vánoční hit Medvídek se ale později stal nejen Písní roku, ale dokonce obsadil i druhé místo v anketě o největší český hit 20. století (hned za slavnou Vejvodovou polkou Škoda lásky)

 • Medusa tattoo vyznam.
 • Svařovací dým.
 • Anne bonny black sails.
 • Tulip garden in holland.
 • Desková hra go.
 • Restaurace u radu klatovy.
 • Cvrček a stroj.
 • Mumie filmy.
 • Canon program na upravu fotek.
 • Brickleberry s03e05 cz.
 • Air jordan 9.
 • Malajsko.
 • Epson l550 návod.
 • Samolepky na auto praha.
 • Www slane dorty cz.
 • Kde vyměnit mexické pesos.
 • Praděd pověst.
 • Vodní postele praha.
 • Dětské šatičky.
 • Zinnat na zánět dutin.
 • Potopení lodi titanic.
 • Požárník sam dvd.
 • Hračky pro dívky od 7 let.
 • Teletext fortuna.
 • Futon ikea 140x200.
 • Celiakie a těhotenství.
 • Diagnostika imunodeficiencí.
 • Rangifer tarandus caribou.
 • Danny rolling.
 • Výměna skel u oken.
 • Dřevěný meč.
 • Simpsonovi ve filmu recenze.
 • Hodnoty hemoglobinu u kojence.
 • Televize úhlopříčka 140 cm.
 • Kožní dýchání obojživelníci.
 • Pixwords nápověda scenes.
 • Liberland fotbal.
 • Hevc codec windows 10.
 • Zčervenání poloviny obličeje.
 • Bobová dráha krkonoše.
 • Hračky do herny.